Buurt Ne9en

Vernieuwing naoorlogse woonwijk, Amsterdam
Gemengd programma
Opdracht: Eigen Haard, Amsterdam
2001

De visie op Buurt Ne9en in het AUP van voormalig De Stijllid Cornelis van Eesteren (de buurten waren genummerd) is gemaakt in een werkgroep met gemeenteambtenaren en afgevaardigden van de bewonersorganisatie en de woningcorporatie die de woningen in het bezit had. Buurt Ne9en was gebouwd met typische hakenverkavelingen. Aan de zuidkant ligt de buurt aan de Albardagracht, aan de oostkant aan het Eendrachtspark. De opgave was om een samenhangende visie te ontwikkelen op de vernieuwing van de stedebouwkundige opzet van de buurt en na te gaan in hoeverre behoud van de woningen mogelijk was.

Typologisch onderzoek wees uit dat de woningen in de noord-zuid blokken beduidende lagere woonkwaliteit en minder toekomstkansen hadden dan de overige woningen. Op basis van deze vaststelling is de verkaveling op detailniveau aangepast.

De oost-west straten zijn in hun karakter versterkt. Al het stedelijk groen en parkeren is op deze nieuwgevormde lanen geconcentreerd. De lanen lopen uit in het Albardapark. Aan de zuidkant van deze lanen liggen de bestaande trapportiekwoningen, die gemoderniseerd zijn door de toevoeging van galerijen en dakopbouwen. Aan de noordkant liggen nieuwe huizen met diepe voortuinen die beantwoorden aan het tekort aan grondgebonden woningen in het AUP.

De noord-zuid straten zijn autovrij gemaakt. Woonhoven vormen informele routes naar de waterkant van de Albardagracht die eveneens autovrij gemaakt is.

De kracht van het voorstel was de faseerbaarheid, de helderheid van de publieke ruimte en het wooncomfort dat zonder grootschalige sloop gerealiseerd kon worden. Vooral het stedelijke laagbouwmilieu werd gewaardeerd.